back

VIDEO INSTALACIJE

ODRAZ

2005
VIDEO INSTALACIJA,

shadowKompjutorskom obradom VIDEO sekvenci želim prekoračiti logički shematizam narativnog vremena. Odabrana slika (dIjela tijela-lice) tehničkim postupkom je izdvojena iz kontinuuma vremena i kondenzirano se ponavlja, pri čemu se stvara zvučna (šapat) i promjenjiva cjelina. Suočena dva istovjetna lica pokušavaju komunicirati pogledom ali dok se na jednom licu oči otvaraju na drugom se one zatvaraju tako da je komunikacija moguća u samo jednom neprimjetnom trenutku vremena.